دفتر مقام معظم رهبری     دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور     سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ( سمات)
    شورای عالی انقلاب فرهنگی     پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
    دفتر ریاست جمهوری     سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
    مرکز اسناد انقلاب اسلامی     مرکز تحقیقات استراتژیک
    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری     پژوهشکده مطالعات راهبردی
    پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران     پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
    صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی     موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
    مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی     مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور
    دفتر مطالعات و تحقیقات زنان     موسسه مطالعات و تحقیقات زنان
    پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی     دانشگاه فردوسی مشهد
    کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد     کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس
    مرکز آمار ایران     مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
    بنیاد نخبگان خراسان رضوی     پارک علم و فناوری خراسان رضوی